2.54mm排针系列

产品照片 产品型号 产品描述 间距 下板类型 Pin数量 产品状态
DS1021 DS1021 2.54mm Pin Header V/T Type 2.54mm V/T 1*1~1*40/2*2~2*40/3*3~3*40 在售
DS1021-01 DS1021-01 2.54mm Pin Header V/T Type H=4.3mm 2.54mm V/T 1*1~1*40/2*2~2*40 在售
DS1021-03 DS1021-03 2.54mm Pin Header Single Row Press-Fit Type 2.54mm V/T 1*1~1*40 在售
DS1021-04 DS1021-04 2.54mm Pin Header Double Row Press-Fit Type 2.54mm V/T 2*2~2*40 在售
DS1021-09 DS1021-09 2.54mm Pin Header V/T Type H=2.0mm 2.54mm V/T 1*1~1*40/2*2~2*40 在售
DS1021-10 DS1021-10 2.54mm Pin Header V/T Type H=1.5mm 2.54mm V/T 1*1~1*40/2*2~2*40 在售
DS1021-11 DS1021-11 2.54mm Pin Header V/T Type H=3.0mm 2.54mm V/T 1*1~1*40/2*2~2*40 在售
DS1021-12 DS1021-12 2.54mm Pin Header Jumper V/T Type 2.54mm V/T 1*1 在售
DS1021-13 DS1021-13 2.54*5.08mm Pin Header Jumper V/T Type 2.54*5.08mm V/T 1~6 在售
DS1021-14 DS1021-14 2.54mm Pin Header V/T Type H=4.0mm 2.54mm V/T 2*2~2*40 在售
DS1021-15 DS1021-15 2.54mm Pin Header V/T Type H=3.5mm 2.54mm V/T 1*1~1*40/2*2~2*40 在售
DS1021-16 DS1021-16 2.54mm Pin Header V/T Type H=1.7mm Round Pin Type 2.54mm V/T 1*1~1*40/2*2~2*40 在售
DS1022 DS1022 2.54mm Pin Header R/A Type 2.54mm R/A,SMT 1*1~1*40/2*2~2*40/3*3~3*40 在售
DS1022-01 DS1022-01 2.54mm Pin Header R/A SMT Type 2.54mm SMT 2*2~2*40 在售
DS1022-03 DS1022-03 2.54mm Pin Header R/A Type H=4.3mm 2.54mm R/A 2*2~2*40 在售